ZORGVULDIGHEID:

Er is veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. VTV(N) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website heeft tevens hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. VTV(N)  heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt. Wanneer u stuit op fouten of onvolledige informatie, dan raden wij u aan VTV(N)  hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij zo snel mogelijk kunnen overgaan tot verbetering en/of aanvulling.

AUTEURSRECHT:

Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met VTV(N) op te nemen.

Het video- en beeldmateriaal op deze site mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTV(N) of de auteursrechthebbende.

 

Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

PRIVACYVERKLARING per 15 mei 2018:


VTV(N) Centre Court
 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Joop van Schaik is de Functionaris Gegevensbescherming van VTV(N) Centre Court

te bereiken via mailto: vtvagendaevenementen

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Hieronder vindt u het overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam, bondsnummer NTTB, data uit TTapp


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:

VTV(N) Centre Court verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te informeren over persoonlijke en/of team resultaten in competitie en/of toernooi.    

VTV(N) Centre Court neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma(s) of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VTV(N) Centre Court) tussen zit.

VTV(N) Centre Court gebruikt de volgende computerprogramma(s)of -systemen:
Windows 10, MS-Office, Acrobat Reader,  MS-Paint en JIMDO software voor het maken van website(s).


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

VTV(N) Centre Court bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

VTV(N) Centre Court verstrekt uitsluitend gegevens aan JIMDO.Com en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken:
 
VTV(N) Centre Court gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VTV(N) Centre Court en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vtvagendaevenementen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VTV(N) Centre Court wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VTV(N) Centre Court neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het contact formulier of via mailto: vtvagendaevenementen